Algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten van verkoop, plaatsing en uitvoering van werken.
De medecontractanten erkennen uitdrukkelijk dat onderhavige algemene voorwaarden integraal deel uitmaken van de tussen partijen gesloten overeenkomst en hen conform art. 1134 BW strekken tot wet.
Onderhavige algemene voorwaarden sluiten uitdrukkelijk deze van de medecontracterende partijen uit. Zij hebben bijgevolg voorrang op alle bedingen die voorkomen op alle documenten uitgaande van de koper.

1.       Behoudens uitdrukkelijk afwijkend beding zijn onze offertes geldig gedurende één maand. Verhoging van lonen, lasten, aankoop- en grondstofprijzen die zich na de offerte voordoen kunnen worden doorgerekend indien de vernoemde verhoging kan worden bewezen. De door ons vermelde leveringstermijn geldt als inlichting en is niet bindend in onzen hoofde. Niet eerbiediging ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

2.       Alle bestellingen die ons hoe dan ook bereiken, zelfs via onze eventuele agenten, gelden tegenover ons enkel als aanbod tot contracteren uitgaande van hem die hem bestelt. Onze firma beschikt over één maand om het aanbod te aanvaarden. Aanvaarding van het aanbod kan tegen ons enkel worden bewezen met geschrift of door een van ons uitgaande factuur.

3.       De leveringstermijnen worden bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
Afgesloten overeenkomsten evenals bestellingen verbinden de koper. De verkoper is bijgevolg niet gehouden annulering te aanvaarden. Ingeval van aanvaarding van de annulering door de koper van zijn bestelling is deze gehouden tot de betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25%  van de waarde van de bestelling. Indien de werkelijk gemaakte kosten deze forfaitaire schadevergoeding overschrijden is hij gehouden deze werkelijke kosten te betalen. Wanneer wij ten gevolge van overmacht of niet te voorziene omstandigheden buiten ons toedoen, zoals werkstaking, stiptheidsacties, gebrek aan arbeidskrachten, brand, oorlog, overheidsmaatregelen e.d. enerzijds en in gebreke blijven van onze leveranciers anderzijds niet in de mogelijkheid zijn de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4.       Al onze goederen reizen en worden verzonden op risico van de bestemmeling, zelfs al wordt de transportkost door ons voorgeschoten of gedragen of door onszelf uitgevoerd.

5.       Alle klachten betreffende de geleverde goederen of uitgevoerde werken moeten, om geldig te zijn, overgemaakt worden binnen de 5 dagen volgend op de levering per aangetekende brief en dit alleszins voor het gebruik of de voortverkoop  van de goederen, bij gebreke waaraan de geleverde goederen of de uitgevoerde werken geacht worden conform te zijn met het bestelde en te zijn aanvaard.

6.       Alle door ons geleverde goederen en toestellen blijven onze eigendom tot aan de algehele betaling van de factuur. Eigendomsoverdracht heeft dus pas plaats na betaling.

7.       Behoudens wanneer de klant schriftelijk om een andere door hem bepaalde wijze van verzending heeft verzocht en de kost ervan draagt, worden al onze facturen verzonden over de gewone post. Zij worden geacht de klant te hebben bereikt de derde werkdag na factuurdatum. De verzending ervan wordt genoegzaam bewezen door de inschrijving in ons uitgaand factuurboek of in de BTW-lijsten.

8.       De toelichtingen en de gebruiksaanwijzingen afgedrukt in onze folders of aangebracht op de verpakking van onze lijmen of verwerkingsproducten zijn het resultaat van ervaring of van laboratoriumonderzoeken en moeten bij verwerking stipt gevolgd worden. Incidenten of slechte resultaten bij de verwerking der lijmen worden, tot tegenbewijs te leveren door de klant, vermoed het gevolg te zijn van het verwaarlozen der algemene veiligheids- of gebruiksnormen , van de niet-eerbiediging van de gebruiksaanwijzing of van het gebruik van een lijmsoort die niet gepast is voor de te bewerken materialen.
De door ons geleverde lijmen moeten worden verbruikt binnen de 6 maanden nadat ze door ons werden gefactureerd. Bij later gebruik is onze firma in geen geval aansprakelijk en worden incidenten, slechte resultaten bij verwerking of gebreken onweerlegbaar vermoed het normale gevolg te zijn van veroudering van de lijm en niet van een gebrek dat ontstond ten tijde der facturatie. De verkoop van lijm doet in onzen hoofde in geen geval een resultaatsverbintenis inzake de verwerking ervan ontstaan.

9.       Onze aansprakelijkheid voor de gebreken, waarmede de door ons geleverde toestellen of lijmen zouden kunnen aangetast zijn, is in ieder geval beperkt tot de waarborgen verstrekt door de producent, zonder dat onze firma zelf ooit meer verschuldigd kan zijn dan de herstelling of vervanging van het toestel of van de lijm of tot betaling van de tegenwaarde ervan.  In geen geval kan ze tot vergoeding van andere of meerdere schade gehouden zijn. De garantie op de door ons gefabriceerde lijmen beperkt zich tot de inlichtingen op de etiketten aangebracht op onze verpakkingen en gedrukt op de technische fiches.

10.    Behoudens andersluidend beding op de voorzijde hiervan, zijn al onze facturen betaalbaar in onze kantoren te Sint-Niklaas de laatste dag der maand volgend op deze waarin ze werden opgesteld.  Onze gefactureerde schuldvorderingen zijn draagbaar.

11.    Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op vervaldag van een factuur worden alle nog uitstaande facturen onmiddellijk eisbaar, tenzij onze firma de ontbinding van de eraan ten grondslag liggende overeenkomst verkiest en binnen de twee maand daartoe dagvaarding uitbrengt.
Bovendien worden alsdan alle door ons nog uit te voeren overeenkomsten geacht door de klant eenzijdig en zonder grondige redenen te zijn verbroken met de mogelijkheid voor onze firma schadevergoeding te vorderen.

12.    Bij niet-betaling op de vervaldag van facturen of saldo’s van facturen is van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12% per jaar verschuldigd evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van €37,18 onverminderd de toepassing van art. 1152 en 1126 B.W.  Onkosten, verbonden aan onbetaalde wissels of cheques, evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.  Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder vooraf gaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, aanvraag van gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de koper.

13.    De prijzen bedongen in onze toeleveringscontracten afgesloten voor bepaalde of onbepaalde duur worden op verzoek van de meest gerede partij aangepast aan de schommelingen van de muntpariteit en van de ons bij levering aangerekende prijzen alsmede aan de collectieve aanpassingen van de lonen en aan het heffen van nieuwe belastingen of taksen of aan de aanpassingen inzake BTW en Douane en Accijnzen.

14.    Behoudens andersluidende voorafgaande schriftelijke overeenkomst worden verpakkingen niet teruggenomen. Voor verpakkingen die wel worden teruggenomen wordt bij verkoop op de factuur statiegeld aangerekend.
Bij teruggave van verpakking wordt een creditnota uitgeschreven gelijk aan het bedrag bekomen door het bij de levering aangerekende statiegeld vermenigvuldigd met het aantal teruggegeven eenheden.
De transportkosten zijn ten laste van de klant.
Om te worden teruggenomen moet de teruggeefbare verpakking niet gebruikt zijn voor andere producten en moet ze binnen het jaar worden geretourneerd in perfecte staat, volkomen gereinigd en voorzien van alle etiketten en merken die aanwezig waren bij levering, bewijslast in hoofde van de klant.

15.    Op al onze overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde, afdeling Sint-Niklaas en het Vredegerecht van het 1ste Kanton van Antwerpen territoriaal bevoegd om kennis te nemen van het geschil.